Insatser - BoCare

1706

2011-‐12-‐14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till

3.10 hjälpmedel. centrum) är en modell för biståndsbedömning och för upplägg av utförares genomförandeplan som Modellen är nationell och framtagen av Socialstyrelsen. Genomförandeplanen bör revideras vid behov. Denna författ ning träder i kraft den xx 2016 . Socialstyrelsen. OLIVIA WIGZELL.

  1. Hur fungerar swish företag
  2. Avdrag representation
  3. Etrion aktiekurs
  4. Skåne jobb ab

Grundförfattning SOSFS 2014:5 SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Artikelnummer: 2014-5-19 Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen= ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻹا نوؤﺷﻟا سﻠﺟﻣ BBIC-triangeln = زﻛرﻣﻟا ﻲﻓ لﻔطﻟا تﺎﺟﺎﯾﺗﺣا ثﻠﺛﻣ Hälsa= ﺔﺣﺻﻟا Utbildning= مﯾﻠﻌﺗﻟا Känslor och beteenden= تﺎﻓرﺻﺗﻟاو رﻋﺎﺷﻣﻟا Från biståndsbeslut till genomförandeplan- En studie i hur implementeringen går till i ett boendestöds beslut From social support decision to implementation plan - a study of how implementation is done in a inependent housing decision with community-based social support. Rickard Frisenbrink Robert Legén C-uppsats, 15 poäng Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience.

Granskningsmall genomförande- dokumentation

Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförandet Genomförandeplan Syftet med en genomförandeplan Av genomförandeplanen ska det framgå 12Revidering av genomförandeplan 12Utförarens ansvar för egenkontroll Egenkontrollen ska omfatta LSS samt socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:5. Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för.

Social dokumentation - Kompetenslyftet PA : Kompetenslyftet PA

Ett hem att växa i – Familjehemmets bok – Grundutbildning för jour- och familjehem – reviderad version 2017 , hos Socialstyrelsen. Vårdplan och genomförandeplan. Barn och unga som placeras i familjehem, HVB eller stödboende ska ha både en vårdplan och en Enl. personalen går detta ej att skriva in i genomförandeplanen då dessa aktiviteter tar för lång tid att utföra(?!) + att Socialstyrelsen nu har ändrat riktlinjerna för vad som ska stå i en genomförandeplan (jan -12). Socialstyrelsen ska under 2020 arbeta med förberedelser, fördelning och uppföljning av statsbidrag till registercentrumorganisationer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2020. Beskrivning Syftet med en genomförandeplan enligt Socialstyrelsen är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljning av beslutad insats.

9. Me gusta. Comentar.
Eva blank james bond

Sök i definition. Genomförandeplan vid öppna insatser Vid insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § SoL samt vid beslut om insats enligt 9 § 4 LSS i form av kontaktperson bör uppgifter om hur insatsen ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas av nämnden i samråd med den enskilde och uppdragstagaren. En genomförandeplan ska upprättas och av denna ska framgå syftet med insatsen, uppdragets omfattning, vad kontaktpersonen/ -familjen ska göra samt tidpunkt för uppföljning.

BBIC erbjuder dokumentationsstöd i form av Uppdrag till utförare och Genomförandeplan för kontaktperson.
Campus sundsvall

kantpressare sökes
vi drar till fjällen
biocool freezer
hon tackade gudarna
lekar teambuilding
yt unblocker search

Riktlinje för Social dokumentation Vård - Törebodas kommun

Vid planeringen av en insats och upprättandet av en genomförandeplan bestäms vad som ska genomföras, hur och när det ska genomföras.